พลาสติกสำหรับบ่อน้ำ HDPE SHEET

HDPE SHEET (High Density Polyethylene)

เป็นแผ่นพลาสติกที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างสูง มีความคงทน โดยส่วนมากจะนำมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น

• งานบ่อเก็บน้ำดี / น้ำเสีย
• งานเสริมความแข็งแรงของสันเขื่อน
• งานบ่อเก็บกักสารเคมี
• งานคลุมเก็บกลิ่นสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
• งานเก็บก๊าซชีวภาพไว้ใช้

HDPE (High Density Polyethylene)

GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดคือ HDPEซึ่งเป็น POLYETHYLYNEที่มีความหนาแน่นสูง ทนความร้อนได้ดี มีความแข็งแรงคงตัวมากกว่า LDPE ตลอดระยะเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น และ การที่รัฐบาลเข้ามาผลักดันควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีบทบาทส้าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม GEOMEMBRANE

HDPE สามารถน้ามาใช้งานได้ดีกว่า โดยคงมาตรฐานด้านความคงทนและปลอดภัยสูงสุดในจ้านวน GEOMEMBRANEทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่น้ามาใช้กัน ในงาน :
• งานบ่อเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ส้าหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการชลประทาน หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ
• งานบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะ POLYETHYLYNEเป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีที่ดีที่สุดประเภทหนึ่ง
• งานภายในแท้งค์น้้า เพื่อเก็บกักของเหลว และเคมีภัณฑ์
• งานบ่อหมักปุ๋ยการเกษตร ซึ่งจะเข้ามาช่วยรักษาอุณหภูมิการหมักท้าให้หมักได้เร็ว
• งานปูบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้อนลงไปในดินและขยายบริเวณออกไป
• งานคลุมปิดกลิ่นส้าหรับบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
HDPE ( High Density Polyethylene ) คุณสมบัติมีดังนี้
• มีขบวนการในการผลิต อย่างเข้มงวดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงความหนา ความกว้าง และความยาวของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
• ผลิตจากเรซินคุณภาพชั้นหนึ่ง มีความบริสุทธิ์ น้้าหนักโมเลกุลสูง ไม่มีการเจือปนสารอื่น เศษเรซินที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลิตอาจน้ามาผสมเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกไม่ เกิน 2% ไม่มีเรซินชนิดอื่นหรือที่ใช้แล้วน้ามาผสมใหม่
• เรซินที่น้ามาผลิต HDPEถูกก้าหนดให้สามารถต้านทานสารเคมี และความเสื่อมโทรม อันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต
• HDPE SHEET จะถูกส่งออกจากโรงงานโดยไม่มีรอยต่อ
• การจัดส่ง และการเก็บรักษาต้องเก็บโดยการม้วน ไม่ใช้วิธีพับ

ผลงาน
 

 

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading