ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คืออะไร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คืออะไร

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนาของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะและของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม

ฟาร์มปศุสัตว์

เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการ เร่งลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสียให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้กว่าล้านบาท ลบ.ม./ปี โดยครอบคลุมการบำบัดน้ำเสียกว่า 1,783 แห่งใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน เพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในรูปความร้อนและไฟฟ้า ระยะเวลา 5 ปี (ม.ค. 2551-ม.ค. 2556) วิธีการดำเนินงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

อินทรีย์ (Acidogenesis)
  1. ภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยมี มช. ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน 4 ส่วน ได้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลางและใหญ่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โรงฆ่าสัตว์ และโรงชำแหละแปรรูปไก่
  2. ภาคอุตสาหกรรม โดยมี สนพ. ประกาศรับข้อเสนอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ/โรงงานยื่นขอรับเงินสนับสนุนสำหรับจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองทุนฯจะให้เงินสนับสนุนแก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงงานแป้ง โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงงานแปลงรูปอาหาร และโรงงานน้ำยางขัน
  3. ภาคชุมชน (ขยะเศษอาหาร) โดยมี จุฬาฯ ทำประกาศรับข้อเสนอเชิญชวนให้โรงแรมและสถานประกอบการ ยื่อขอรับเงินสนับสนุนสำหรับจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารในโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

K.P.L. WORLD TRADING

เค.พี.แอล. เวิล์ดเทรดดิ้ง

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใส่ใจในธรรมชาติของโลกใบนี้ ด้วยการทำให้น้ำและอากาศมีประสิทธิภาพคืนสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคงเดิม

"CARE OF THE WORLD"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @kplworldtrading

กรุณา Add Line
@kplworldtrading
เพื่อใข้ในขั้นตอนการติดต่อสอบถามบริการ

ปรึกษาเรื่องสินค้าและบริการ
ปรึกษาสินค้าบริการ
โทร.
02 150 5929
โทร.
02 150 5929
ติดต่อสอบถามบริการ

เชื่อมต่อเราเพิ่มเติมได้ที่ @kplworldtrading