โครงการอ่างเก็บน้ำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน