วิวัฒนาการพลังงานไทย คือ วิวัฒนาการพัฒนาชาติ

ประวัติการพัฒนาพลังงานไทย

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411 – พ.ศ.2453) นั้น วิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ ได้เข้ามาในประเทศไทย ทำให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ในช่วงนั้นถือว่าเป็นสยามยุคพัฒนา สังคมไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเริ่มมีการก่อสร้างสาธาณูปโภคต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข โรงพยาบาล รถราง รถไฟ รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า น้ำมัน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในที่สุด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ” วิวัฒนาการพลังงานไทย”